ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (2017-2018)

ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ: «ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ?ΦΟΡΤΩΣΗ» (ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ Ι., έκδ. Ε.Ι.)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2016-2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

16.1 Γενικά (σελ. 202)

16.2 Στερεά φορτία χύδην (σελ. 202?205)

16.3 Υγρά φορτία χύδην (σελ. 205)

16.4 Φορτία σε εμπορευματοκιβώτια (σελ. 205)

16.5 Φορτία σε κατάσταση ψύξεως (σελ. 206)

16.6 Κλασικό γενικό φορτίο (σελ. 206?207)

16.7 Σήμανση φορτίων (σελ. 207)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ

19.1 Προετοιμασία κυτών για φόρτωση (σελ. 257)

19.2 Επίστρωση κυτών (dunnage) (σελ. 257?259)

19.3 Επιθεώρηση πριν από τη φόρτωση. Πιστοποιητικά (σελ. 259)

19.4 Μυοκτονία και εντομοκτονία (σελ. 259?260)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

20.1 Γενικά (σελ. 261)

20.2 Πρακτικά στοιχεία από τη διαδικασία φορτώσεως?εκφορτώσεως (σελ. 261?263)

20.3 Στοιχεία από τις τυπικές διαδικασίες φορτώσεως? εκφορτώσεως (σελ. 263?265)

20.4 Μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση ? εκφόρτωση (σελ. 265?266)

20.5 Ζημιές στο πλοίο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης (σελ. 266)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

24.1 Γενικά ? Μονάδες μετρήσεως (σελ. 295?296)

24.2 Ύψος εξάλων για μεταφορά ξυλείας (σελ. 297)

24.3 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή μειωμένου ύψους εξάλων (σελ. 297?300)

24.4 Η ξυλεία ως φορτίο πάνω στο κατάστρωμα (σελ.300?301)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

27.1 Κατάταξη και χαρακτηριστικά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (σελ. 320?324)

27.2 Γενική περιγραφή και συστήματα δεξαμενόπλοιου (σελ. 324?329)

27.3 Φόρτωση?εκφόρτωση και μεταφορά υγρών φορτίων (σελ. 329?332)

27.4 Καθαρισμός δεξαμενών (σελ. 332?334)

27.5 Κίνδυνοι από τα πετρελαιοειδή φορτία (σελ. 334?335)

27.6 Η χρήση αδρανούς αερίου (σελ. 336?337)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

28.1 Γενικά. Ορισμοί (σελ. 338)

28.2 Γενικά για τις μεταφορές υγροποιημένων αερίων (σελ. 339?340)

28.3 Διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως (σελ. 340?343)

28.4 Ογκομέτρηση φορτίου (σελ. 344)

28.5 Διατάξεις ασφάλειας και υποχρεώσεις αξιωματικών καταστρώματος(σελ. 344?347)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

29.1 Ιστορικό. Γενικά (σελ. 348)

29.2 Οι κανονισμοί του κεφαλαίου VII της SOLAS (σελ.348?349)

29.3 Στοιχεία από τον κανονισμό IMDGC (σελ. 349?353)

29.4 Τρόπος χρησιμοποιήσεως του κανονισμού IMDGC (σελ. 354)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΦΟΡΤΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΨΥΞΗ

30.1 Γενικά (σελ. 355)

30.2 Φορτία σε κατάσταση καταψύξεως (σελ. 355)

30.3 Φορτία σε κατάσταση ψύξεως (σελ. 355?356)

30.4 Φορτία σε κατάσταση ελεγχόμενης θερμοκρασίας (σελ. 356)

30.5 Όργανα παρακολουθήσεως (σελ. 356)

30.6 Συνήθεις θερμοκρασίες μεταφοράς (σελ. 356)

30.7 Προετοιμασία κυτών για φόρτωση (σελ. 357)

30.8 Αυτοτελή εμπορευματοκιβώτια με ψύξη (σελ.357)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: ΦΟΡΤΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

31.1 Γενικά (σελ. 358)

31.2 Στοιχεία για τα εμπορευματοκιβώτια (σελ. 358?360)

31.3 Στοιχεία για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 360?361)

31.4 Ειδικά προβλήματα κατά τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 362?363)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

32.1 Γενικά (σελ. 364)

32.2 Φορτηγιδοφόρα (barge carrying vessels) (σελ.364?367)

32.3 Πλοία Roll?on/Roll?off (Ro?Ro) (σελ. 367?368)